Home Economy Θετική η 8η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας (VIDEO)

Θετική η 8η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας (VIDEO)

by Yannis Iosifidis
1435 views
Θετική είναι σε γενικές γραμμές η 8η έκθεση για την ενισχυμένη εποπτεία της Ελλάδας και ανοίγει το δρόμο για εκταμίευση κερδών επί ελληνικών ομολόγων και λήψη μέτρων για το χρέος συνολικού ύψους 767 εκατομμυρίων ευρώ το Δεκέμβριο από το Eurogroup. H έκθεση καταγράφει πρόοδο σε μια σειρά από δεσμεύσεις της χώρας ακόμα και στη σκιά της πανδημίας.

Ωστόσο, δεύτερη έκθεση, αυτή τη φορά του Μηχανισμού Ειδοποίησης 2021 προς το Συμβούλιο, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 για την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, το Φεβρουάριο του 2020,  κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα αντιμετώπιζε υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, ιδίως όσον αφορά το υψηλό δημόσιο χρέος, το υψηλό μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ελλιπή εξωτερική εξισορρόπηση, σε ένα πλαίσιο υψηλής – αν και φθίνουσας – ανεργίας και χαμηλού δυναμικού ανάπτυξη.

Στον ενημερωμένο πίνακα αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών μέχρι το 2019, η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση (NIIP), η αύξηση των τιμών των κατοικιών, το δημόσιο χρέος καθώς και οι δείκτες ποσοστών ανεργίας είναι πέρα από το ενδεικτικό όριο.

Οι σχετικές ανά χώρα συστάσεις που εκδόθηκαν το 2019 και το 2020 σχετίζονται ευρέως με τις δημοσιονομικές-διαρθρωτικές πολιτικές, την αγορά εργασίας, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Πέραν των απαιτούμενων πολιτικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα μέτρα που ελήφθησαν το 2020 για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών σχετίζονται με την αφερεγγυότητα, τις αγορές ενέργειας, τη νομοθεσία για την αγορά εργασίας, τα NPL, τις δημόσιες επενδύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση και το επιχειρηματικό περιβάλλον, αναφέρει η Κομισιόν.

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, από 1,9% το 2019 σε -9% το 2020. Η πραγματική ανάπτυξη προβλέπεται να είναι 5% το 2021, αφήνοντας το ονομαστικό επίπεδο του ΑΕΠ χαμηλότερο κατά 5,3% από ό, τι στο 2019

Οι βασικές σχετικές εξελίξεις μπορούν, σύμφωνα με την Κομισιόν να συνοψιστούν ως εξής:

– Η εξωτερική βιωσιμότητα παραμένει ζητούμενο και ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19. Ένα μεγάλο μερίδιο της καθαρής επενδυτικής θέσης αντιπροσωπεύεται από το δημόσιο χρέος με ευνοϊκούς όρους και μακροπρόθεσμες λήξεις.

– Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε το 2019, αλλά προβλέπεται να διευρυνθεί σημαντικά το 2020 και το 2021, αντανακλώντας επίσης τον αντίκτυπο του ασθενέστερου τουρισμού.

– Οι δείκτες χρέους του ιδιωτικού τομέα συνέχισαν την πτωτική τους τάση το 2019 και παρέμειναν κάτω από το όριο.

– Οι πραγματικές τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν το 2019 μετά από μια δεκαετία πτώσης των τιμών. Οι μελλοντικές τιμές ενδέχεται να προσαρμοστούν προς τα κάτω υπό το φως της κρίσης COVID-19.

– Το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 180% του ΑΕΠ το 2019, αλλά αναμένεται να αυξηθεί σε πάνω από 200% του ΑΕΠ το 2020 με την πτώση του ΑΕΠ και τα πανδημικά μέτρα.

– Ο τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να επιβαρύνεται από ένα μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων.

-Η ανεργία παραμένει πολύ υψηλή και η αργά φθίνουσα τάση διακόπτεται από την κρίση.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα εισήλθε στην κρίση COVID-19 με ευπάθειες που συνδέονται με το δημόσιο χρέος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παλαιού τύπου, το εξωτερικό ισοζύγιο, την ανεργία και τη χαμηλή δυνητική ανάπτυξη.

Με την κρίση, οι δείκτες χρέους, η ανεργία καθώς και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι πιθανό να αυξηθούν, προβλέπει η Κομισιόν.

Συνολικά, η Κομισιόν θεωρεί σκόπιμο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον εντοπισμό υπερβολικών ανισορροπιών το Φεβρουάριο, να εξετάσει περαιτέρω την επιμονή των μακροοικονομικών κινδύνων και να παρακολουθήσει την πρόοδο μέχρι την άρση των υπερβολικών ανισορροπιών.

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι η όγδοη έκθεση ενισχυμένης παρακολούθησης για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι, παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία COVID-19, οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των συμφωνημένων δεσμεύσεων, επιφέροντας μια σειρά θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων.

Η έκθεση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για το Eurogroup να αποφασίσει σχετικά με την απελευθέρωση του επόμενου συνόλου μέτρων πολιτικής για το χρέος, αναφέρει η Κομισιόν.

Οι εκθέσεις παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα για την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία διαπιστώνουν ότι οι δυνατότητες αποπληρωμής καθενός “παραμένουν υγιείς”.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η Κομισιόν είναι της γνώμης ότι το σχέδιο προϋπολογισμού της Ελλάδας είναι γενικά σύμφωνο με τη σύσταση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2020. Τα περισσότερα από τα μέτρα που εκτίθενται στο σχέδιο προϋπολογισμού της Ελλάδας στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα σε υπόβαθρο της σημαντικής αβεβαιότητας.

Δεδομένου του επιπέδου του δημόσιου χρέους της Ελλάδας πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, είναι σημαντικό για την Ελλάδα να διασφαλίσει ότι, όταν λαμβάνει υποστηρικτικά δημοσιονομικά μέτρα, “διατηρείται η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα”.

Η Ελλάδα καλείται να επανεξετάζει τακτικά τη χρήση, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των μέτρων στήριξης και να είναι έτοιμη να τα προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

You may also like

Leave a Comment